Pravidla ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost

BELINDA CZ s.r.o.,

IČO: 25710699,

se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7-Holešovice,

(dále jen: "Správce").

2. Kontaktní údaje Správce jsou

adresa: U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7-Holešovice

email: support@belinda-cz.com

Tel: +420 228 887 715

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Markus André Stippel

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a osobní údaje, které zpracovává v rámci plnění smluvních povinností.

3. Statistiky webových stránek a informace z cookies

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• plnění smluvních a zákonných povinností

• souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit

a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro nepersonalizovanou reklamu

b) souhlas se zpracováním osobních údajů

• zpracování statistik návštěvnosti webových stránek v anonymizované podobě za účelem zkvalitnění nabízených služeb

• obrazové a zvukové záznamy z pořádaných akcí pro prezentaci akce dalším klientům a záznamům ze školení.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu)

• po dobu stanovenou platnou legislativou

• po dobu stanovenou vnitřním předpisem

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod pro jejich další zpracování.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání služeb a jejich realizaci na základě smlouvy.

2. Správce údajů nemá v úmyslu předat další osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

3. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím support@belinda-cz.com

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

· Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

· Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

· Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.belinda-cz.com potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 27.03.2023